Algemene voorwaarden Mariska’s Zensitiviteit 

Artikel 1 – Definities

1.1 Algemene Voorwaarden: de door Mariska’s Zensitiviteit gehanteerde Algemene Voorwaarden, die zijn gepubliceerd op de website van The Mariska’s Zensitiviteit (MariskasZensitiviteit.nl)

1.2 Inschrijfformulier: inschrijven voor de door Mariska’s Zensitiviteit georganiseerde online en offline opleidingen, workshops, cursussen, lessen en trainingen kan door het inschrijfformulier op de website in te sturen en de aanbetaling of het totaalbedrag te voldoen via overschrijving of via de betaalknop.

Er is sprake van een overeenkomst wanneer het Mariska’s Zensitiviteit de boeking bevestigt door het sturen van een persoonlijke e-mailbevestiging naar de deelneemster en nadat de deelneemster de aanbetaling of het volledige bedrag heeft betaald.

1.3 Deelneemster: de persoon die deelneemt aan een door Mariska’s Zensitiviteit georganiseerde opleiding, workshop, cursus, les of training.

1.4 Aanbetaling: indien een boeking meer dan 30 dagen voor aanvang van de opleiding, workshop, cursus, les of training plaatsvindt, betaalt de deelneemster een aanbetaling, welke geldt als aanbetaling voor deelname aan deze workshop, cursus, les of training.

1.5 Mariska’s Zensitiviteit adres Geerlanden 4, 9407 PN Assen en is geregistreerd op KVK  BTW nummer 91129761

1.6 Prijs: de totale prijs van de opleiding, workshop, cursus, les, training of  inclusief de aanbetaling.

1.7 Activiteit: de door Mariska’s Zensitiviteit georganiseerde opleiding, workshop, cursus, les of training.

1.8 Deelneemster: de persoon die een bevestigde boeking heeft en aanwezig zal zijn bij een door Mariska’s Zensitiviteit georganiseerde opleiding, workshop, cursus, les of training.

1.9 Website: de websites van Mariska’s Zensitiviteit: www.mariskaszensitiviteit.nl

1.10 Programma: hieronder vallen opleidingen, workshops, cursussen, lessen en trainingen.

Artikel 2 Toepasbaarheid:

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle georganiseerde online en offline opleidingen, workshops, cursussen, lessen en trainingen, hierna te noemen programma.

Bij het versturen van een aanvraag of boekingsaanvraag voor georganiseerde online en offline opleidingen, workshops, cursussen, lessen en trainingen gaat de deelneemster akkoord met deze Algemene Voorwaarden en de betalingsvoorwaarden van de activiteit. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op alle overeenkomsten tussen Mariska’s Zensitiviteit en jou met betrekking tot alle educatieve diensten die Mariska’s Zensitiviteit aanbiedt.

Mariska’s Zensitiviteit kan deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en is altijd beschikbaar op de Website.

 

Artikel 3. Aanbod training/cursus/les

3.1. Mariska’s Zensitiviteit brengt het aanbod van het programma, schriftelijk dan wel elektronisch uit.

3.2. Het aanbod van de opleiding bevat een nauwkeurige omschrijving van de dienst en/of van het eventuele lesmateriaal dat onderdeel uitmaakt van de dienst.

3.3. Elk aanbod van de opleidingen dient zodanige informatie te bevatten dat voor u duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Het opleidingsaanbod vermeldt in ieder geval op duidelijke en begrijpelijke wijze de volgende gegevens;

 1. in het geval van een overeenkomst die betrekking heeft op een dienst:
 • de wijze van uitvoering van de overeenkomst;
 • wanneer de dienst start;
 • voor zover van toepassing: de toelatingseisen om aan lessen/trainingen/workshops/cursussen deel te mogen nemen;
 • de prijs met inbegrip van alle bijkomende kosten en belastingen;
 • de wijze van betaling;
 • de duur van de overeenkomst,

3.4. Deze algemene voorwaarden worden voorafgaand aan de overeenkomst nadrukkelijk bekend gemaakt aan u en maken integraal deel uit van de algemene informatievoorziening van Mariska’s Zensitiviteit.

3.5. Mariska’s Zensitiviteit mag aan het uitbrengen van een aanbod en/of de aanvaarding van een opdracht de voorwaarde verbinden dat u persoonsgegevens verstrekt.

3.6. Onverminderd het bepaalde in lid 1 tot en met 5 omvat het aanbod bij een overeenkomst op afstand bovendien de volgende gegevens:

de identiteit en het adres van deelneemster

het recht van jou om de overeenkomst binnen een week te ontbinden en het recht van Mariska’s Zensitiviteit om een deelneemster te weigeren dan wel na ongewenst gedrag in de groep te verwijderen. Dit geeft geen recht op terugbetaling van het (resterende deel van) het programma.

overeenkomstig artikel 5 lid 5 en 6;

 1. indien bijkomende kosten in rekening worden gebracht voor contact met de onderneemster via telefoon of internet: de hoogte van het geldende tarief;
 2. de geldigheidsduur van het aanbod.

Artikel 4 – Overeenkomst Deelname aan een programma 

4.1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door jou. Na de totstandkoming van de overeenkomst ontvang je hiervan schriftelijk of langs elektronische weg een bevestiging.

4.2. In geval van elektronische opdrachtverlening stuurt Mariska’s Zensitiviteit een elektronische bevestiging naar u; zolang de ontvangst van een elektronisch aanvaarde opdracht niet is bevestigd door de ondernemer kunt u de opdracht annuleren

4.3 Inschrijfgeld

Een deelneemster kan deelnemen aan het programma nadat deze deelneemster zich vooraf heeft aangemeld bij Mariska’s Zensitiviteit en het volledige bedrag heeft betaald.

Aanmelden kan via de Website. Loopt dit niet goed, neem dan contact op via: mvangennep@mariskaszensitiviteit.nl

Deelname aan programma’s  is gegarandeerd nadat Mariska’s Zensitiviteit de betaling van de prijs heeft ontvangen en nadat Mariska’s Zensitiviteit de betaling/deelname heeft bevestigd door het sturen van een persoonlijke bevestigingsmail aan de Deelneemster.

Voor sommige programma’s en geldt een zogenaamde vroegboek korting of een speciale actie. Dit gereduceerde tarief is geldig tot de datum of actieperiode  vermeld op de website en/of op sociale media. Na de vroegboek korting datum of na de actieperiode, geldt zonder uitzondering het normale tarief ook vermeld op de website.

4.4 Deelname aan een programma dient voorafgaand aan de te volgen activiteit te worden betaald. Betaling kan geschieden via ons betalingssysteem via de Website of via een overschrijving via de bank.

4.5 Bij deelname aan een cursus, workshop, les of training dient de aanbetaling uiterlijk 14 dagen na boekingsbevestiging te zijn voldaan. Aanbetalen kan alleen, als het bij de cursus, training, les of workshop vermeld staat. Het resterende bedrag van de Prijs dient uiterlijk 30 dagen voor aanvang van de geplande workshop, cursus, les of training te zijn betaald.

4.6 Bij boekingen die minder dan 90 dagen voor aanvang van de workshop, cursus, les, of training plaatsvinden, dient het gehele bedrag van de prijs direct (binnen 2 dagen na boekingsbevestiging of na 24 uur indien er sprake is van nog enkele dagen voor de start van het evenement of de cursus).

4.7 Bij niet-tijdige betaling heeft Mariska’s Zensitiviteit het recht de boeking te annuleren. Dit ontslaat de deelneemster echter niet van zijn betalingsverplichting.

Artikel 5. Annulering van workshop, cursus les of training

5.1 Annulering van deelname aan een geplande Workshop, Cursus, Les, Training of kan alleen per e-mail: mvangennep@mariskaszensitiviteit.nl ; zie verder 5.8 voor voorwaarden.

5.2 Bij verhindering is het niet mogelijk iemand anders kosteloos jouw plek te laten overnemen. Dit om verstoringen in de groep(en) te voorkomen.

5.5 Bij annulering door Mariska’s Zensitiviteit om gegronde redenen, zoals onvoldoende deelneemsters, ziekte van Mariska of in geval van overmacht, krijgt de deelneemster een alternatieve workshop, cursus, les of training voor dezelfde geldwaarde (via een nieuw contract) of de reeds (eventueel alleen de aanbetaling) betaalde prijs aan Mariska’s Zensitiviteit zal worden terugbetaald.

Van deze annulering wordt de deelneemster altijd zo spoedig mogelijk voor aanvang van les, training, workshop of cursus op de hoogte gesteld.

5.6 Deelname aan het programma tijdens workshop, training, lessen of cursus is op vrijwillige basis. Het staat deelneemsters vrij om af te zien van het te volgen programma

Terugtrekking uit deelname aan het programma of een onderdeel daarvan geeft de deelneemster geen recht op restitutie van de reeds betaalde aanbetaling en/of prijs en de deelneemster heeft evenmin recht op een vervangende activiteit.

5.8 Annulering deelname workshops

Tot twee weken voor de geplande datum van de workshop/training/cursus/lessen kan de deelneemster haar inschrijving kosteloos annuleren. De annulering kan gemaild worden naar mvangennep@mariskaszensitiviteit.nl

Tot 7 dagen voor de geplande datum van de workshop/lessen/training/cursus kan de deelneemster haar inschrijving annuleren, in welk geval het inschrijfgeld zal worden gerestitueerd onder aftrek van € 15,- administratiekosten.

Indien de deelneemster haar inschrijving binnen 7 dagen voor de geplande datum van de Workshop annuleert, wordt er geen geld gerestitueerd.

Mariska’s Zensitiviteit zich het recht voor de workshop/cursus/training of les(sen) te annuleren indien er gegronde redenen zijn, inclusief onvoldoende inkomsten, ziekte of overmacht. In dat geval zal de reeds door de deelneemsters betaalde prijs worden gerestitueerd.

Artikel 6. Programma en locatie activiteit

6.1 Het programma van de workshops, lessen, cursussen, trainingen en meditatieprogramma vind je op de website. The Mariska’s Zensitiviteit behoudt zich het recht voor om het programma op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen, voor zover mogelijk, vooraf bekend worden gemaakt door middel van een bericht op de website en/of per e-mail.

6.2 De locatie waar workshop, training, lessen, cursus of programma plaatsvindt is te vinden op de website of wordt aan de groep/deelnemer bekend gemaakt. Mariska’s Zensitiviteit behoudt zich het recht voor om de locatie op elk moment te wijzigen mocht dit nodig zijn. Indien dit het geval is, vindt de activiteit plaats op een vergelijkbare locatie met vergelijkbare faciliteiten in dezelfde regio. Eventuele wijzigingen zullen, voor zover mogelijk, vooraf bekend worden gemaakt door middel van een bericht op de website en/of per e-mail.

Artikel 7: Eigen risico & aansprakelijkheid

7.1 Deelname aan het programma is op eigen risico. Mariska’s Zensitiviteit aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel, schade en/of verlies van eigendommen in verband met het uitvoeren van de activiteiten die samenhangen met de workshops, cursussen, lessen, trainingen of programma bij Mariska’s Zensitiviteit.

– Stel vragen wanneer je een activiteit niet begrijpt die verband houdt met de Workshops, Cursussen, Lessen, Trainingen.

 

Artikel 8 Medische disclaimer

8.1 De activiteiten die samenhangen met de Workshops, Cursussen, Lessen, Opleidingen, Trainingen waaronder meditatie sessies, coaching, trainingen en eventueel (stilte)wandelingen, zoals die worden aangeboden, zijn bedoeld als vrijetijdsbesteding en niet als vervanging van medisch noodzakelijke behandelingen of therapie. Bespreek lichamelijk en/of psychische klachten daarom altijd met een gekwalificeerde arts.

8.2 Meld voorafgaand aan de activiteit gerelateerd aan de Workshops, Cursussen, Lessen, Trainingen altijd aan de begeleider van Mariska’s Zensitiviteit of je lichamelijke klachten hebt. Wellicht kan de begeleider van Mariska’s Zensitiviteit het programma hierop aanpassen of individuele oefeningen geven. Forceer niets en neem lichamelijke klachten serieus. Deelname is altijd op eigen risico.

8.3 Je verklaart zich te onthouden van aanspraken jegens Mariska’s Zensitiviteit en haar begeleiders voor enig letsel en eventuele schade die je mogelijk oploopt en die verband kan houden met deelname aan de activiteiten die verband houden met de Workshops, Cursussen, Lessen, Trainingen.

 

Artikel 9 Persoonlijke gegevens

9.1 Mariska’s Zensitiviteit verzamelt persoonsgegevens van de Deelneemsters voor het eigen klantenbestand, voor het uitvoeren van betaalopdrachten en voor de administratie van de applicaties. Mariska’s Zensitiviteit gaat zorgvuldig om met het verzamelen van persoonsgegevens en houdt zich altijd aan de bepalingen van de Privacywet.

9.2 Mariska’s Zensitiviteit gebruikt de in artikel 10.1 verzamelde persoonsgegevens tevens om de Deelneemster te informeren over toekomstige activiteiten van Mariska’s Zensitiviteit en eventuele wijzigingen in bijvoorbeeld het programma of de locatie. Indien de Deelneemster geen communicatie (meer) van Mariska’s Zensitiviteit wil ontvangen, kan dit schriftelijk via e-mail aan mvangennep@mariskaszensitiviteit.nl of bij elke toegezonden e-mail (unsubscribe).

De deelneemster is zich ervan bewust dat in dat geval niet alle informatie, diensten en producten van Mariska’s Zensitiviteit gebruikt mogen worden.

9.3 Mariska’s Zensitiviteit geeft de persoonsgegevens van de Deelneemster nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door aan derden.

Artikel 10 Toepasselijk recht en geschillenbeslechting -Klachtenafhandeling

Alvorens het formele traject van afhandeling van klachten te bewandelen, Kiest Mariska’s Zensitiviteit ervoor om te proberen de klacht eerst te verhelpen samen met de direct betrokkenen. Mocht dit echter niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan kan de klacht volgens de beschreven procedure kenbaar gemaakt worden.

10.1 Op de Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2 De deelneemster doet binnen één week nadat opdrachtgever de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren, schriftelijk een ‘melding’ van ongenoegen bij de directie van Mariska’s Zensitiviteit.

10.3 De directie van Mariska’s Zensitiviteit  heeft de verplichting zich in te spannen deze melding binnen een redelijke termijn, doch uiterlijk binnen 2 weken na ontvangst, in onderling overleg op te lossen.

10.3 Indien mogelijk zal Mariska’s Zensitiviteit de melding direct afhandelen. Indien dit niet direct mogelijk is, zal zij contact opnemen met de deelneemster en nadere afspraken maken over de afhandeling.

10.4 Terugkoppeling kan zowel mondeling (telefonisch) als schriftelijk (e-mail) geschieden.

10.5 Indien de melding niet naar tevredenheid van de deelneemster is afgehandeld, meldt de deelneemster dit tijdig. Onder tijdig wordt verstaan binnen maximaal 2 weken na afhandeling van de ‘melding’. Het niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de opdrachtgever rechten terzake verliest.

10.6. Een formele klacht wordt altijd schriftelijk ingediend en ondertekend en bevat ten minste:

– De naam, het adres van de indiener;

– De dagtekening;

– Een nauwkeurige omschrijving van de klacht;

– De periode waarin de klacht is ontstaan.

Meldingen en klachten kunnen worden verzonden naar:

 

Mariska’s Zensitiviteit

mvangennep@mariskaszensitiviteit.nl

Mariska’s Zensitiviteit neemt alleen elektronische meldingen en klachten in behandeling.

Elke melding/klacht wordt strikt vertrouwelijk behandeld en slechts met direct betrokkenen besproken.

Mariska’s Zensitiviteit draagt zorg voor een schriftelijke of elektronische bevestiging van ontvangst van de klacht aan de indiener.

Deze bevestiging bevat ten minste een beschrijving van de procedure en de te verwachten behandelingsduur van de klacht.

10.7 Mariska’s Zensitiviteit heeft de verplichting zich in te spannen klachten binnen redelijke termijn, doch uiterlijk binnen 4 weken op te lossen.

10.8 Mariska’s Zensitiviteit is niet verplicht de melding of de klacht in behandeling te nemen indien:

 • de melding/klacht betrekking heeft op iets anders dan de uitvoering van een van de activiteiten van Mariska’s Zensitiviteit
 • hierover door deelneemster  reeds eerder een klacht is ingediend en deze als formele klacht is behandeld, conform de stappen genoemd  in deze voorwaarden.
 • dit langer dan 1 maand voor het indienen van de klacht heeft plaatsgevonden;
 • door het instellen van een procedure aan het oordeel van een andere rechterlijke instantie dan een administratieve rechter onderworpen is of onderworpen is geweest.

Van het niet in behandeling nemen van de klacht wordt de indiener zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 3 weken na ontvangst van de klacht mondeling (telefonisch) dan wel schriftelijk in kennis gesteld.

 

Artikel 11. Gedrag Deelneemster

11.1 Mariska’s Zensitiviteit verwacht van de deelneemsters een respectvol gedrag naar elkaar en de organisatie toe. Bij wangedrag (drugs en overmatig drinken, agressief gedrag, ongewenste intimiteiten, vandalisme of diefstal) zal uitsluiting van verdere deelname aan het programma plaatsvinden.

Artikel 12 Schade

12.1 Eventuele schade zal op de veroorzaker worden verhaald.

Artikel 14 – Auteursrechten

Het aangeboden cursusmateriaal is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik. Op alle door ondernemer verstrekte zaken, zoals boeken, video’s, presentaties, audio files, werkboeken, proefexamens, readers en software rusten auteursrechten van de ondernemer. De in dit artikel bedoelde zaken mogen niet zonder uitdrukkelijk voorafgaande toestemming van de ondernemer worden vermenigvuldigd, openbaar gemaakt en/of op andere wijze ter kennis van derden worden gebracht of aan derden worden verstrekt, zowel gedurende de looptijd van de opleiding als nadien. Het is ook niet toegestaan het materiaal in gewijzigde vorm openbaar te maken of onder eigen naam te gebruiken zonder schriftelijke toestemming van de ondernemer. De copyright/eigendomsrechten op de activiteit  berusten volledig bij Mariska’s Zensitiviteit.